Description: Description: Description: \\fileserver02.pnj.com\PhongCNTT\NoiBo\Khanh\_banner1.gif

Description: Description: Description: \\fileserver02.pnj.com\PhongCNTT\NoiBo\Khanh\_banner2.gif

 

 

 

Các máy tính nằm ngoài Hội ̉ 170E XNNT vui lòng kiểm tra kết nối VPN, vào đường dẫn NoiBo01 hoặc NoiBo02 để ̉ dụng các chương trình nội ̣ của PNJ

+ Thông báo kết nối VPN

+ Hướng dẫn kết nối VPN  

+ Hướng dẫn ̉ dụng phần mềm Service Desk Plus